అశృనివాళి | గురుశ్రీ రెడ్డి జోసెఫ్

విశాఖ అతిమేత్రాసనానికి చెందిన గురుశ్రీ  రెడ్డి జోసెఫ్  గారు నిన్న అనగా 24 జనవరి 2023న మృతి చెందిఈ లోకంలో తన ప్రయాణాన్ని ముగించారు.వారి ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతి కలగాలని
ఆ దేవాది దేవుని కోరుకుంటున్న అమృతవాణి రేడియో వెరితాస్ ఆసియ తెలుగు.

Add new comment

4 + 3 =