SAINT OF THE DAY - DECEMBER 14 పునీత సిలువ యోహాను|Saint John of the Cross

@pjsri

గురువు మతసాక్షి, శ్రీసభ పండితుడు, కార్మెలు సభ సంస్కర్త (1542 - 1591 ) సిలువను ప్రేమించి సిలువను ధ్యానించి సిలువ కోసం త్యాగాలు చేసిన విస్వాసులెందరో శ్రీసభలో చూస్తాం. సిలువ అనేది కష్టాలకు శ్రమలకు గుర్తు.దీనినిబట్టి అనేక బాధలు అనుభవించిన యోహాను తాను నమ్మిన సిలువను వీడక సిలువయోహానుగా పిలువబడుతున్నారు. పునీత యోహాను గారి తండ్రి పేరు ఫ్రాన్సిస్కో. ఉన్నత కుటుంబానికి చెందినవ్యక్తి. కానీ తన హోదాను బట్టి గర్విష్ఠి కాదు. అయితే తమ కుటుంబ హోదా కన్నా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న స్త్రీని ప్రేమించి పెండ్లిచేస్కున్నాడు అందువల్ల తనకు వారసత్వంగా సంక్రమించాల్సిన ఆస్తిపాస్తులివపడలేదు.బీద జీవితం జీవించాల్సి వచ్చింది. వీరి ప్రేమ సంతానమే యోహాను. ఈ బాలుడు తన చిన్నపుడే తండ్రిని కోల్పోయాడు. చాలీచాలని భోజనం తో పెరిగాడన శరీరకంగా బలహీనంగా ఉన్నాడు.

తనతల్లిని ఆదుకునే నిమిత్తం ఒక ఆసుపత్రిలో సేవకునిగా చేరారు. ఈ విదంగా బాల్యంలోనే ఏడు సంవత్సరాలు కష్టపడి పనిచేసి భుక్తి గడుపుకున్నరు.తన తలంపు ప్రకారము కార్మెలైట్ సభ్యునిగా ప్రవేశించారు.ఆ రోజుల్లో గురుశ్రీ యోహానుగారు సిస్టర్ అవిలాపురి తెరిస్సాగారితో పరిచయం మేర్పడింది. ఆమె బట్టి కార్మెలైట్ సభను సంస్కరించి మహిళలకోసం ఒక సభను స్థాపించాలన్న కృషిలో నిమగ్నమైవున్నారు. యోహాను గారు కూడా ఒక సభను స్థాపించాలని ఆమె కోరిక. మాంసాహారం ముట్టక కటిక ఉపవాసాలు ఆచరిస్తూ ప్రార్థన మరియు ధ్యాన జీవితం జీవించడం ఇది స్థానిక శ్రీసభ లో గొప్ప సంచలనం రేకెతించింది.

అందువల్ల పూర్తిగా సభ నియమాలకు అంకితం కాజాలని కొందరు సభ సన్యాసులు యోహానుగారిని ఒక అవిధేయ సన్యాసిగా ముద్ర వేసి ఒక గది లో నిర్బంధించారు. ఎలా తొమ్మిది మాసాలు యోహాను గారు ఒంటరిగా ప్రార్థిస్తూ అనేక దైవదర్శనాలు పొంది ఆధ్యాత్మికంగా బలముపొంచుకున్నారు. వీరు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురియతన 49 వ ఏట 1591 లో పరలోక ప్రప్తినొందారు.


Saint John of the Cross was born Juan de Yepes y Alvarez, in Fontiveros, Avila, Spain in 1542. His father was employed by wealthy family members as an accountant, but they disowned him when he married a poor woman from the lower class. As a result of his family's poverty, John's family suffered greatly.

His father died when he was three, and his older brother, Luis died two years after that, likely because of malnutrition. John's mother eventually found work weaving which helped her to feed her family.As a child, John was sent to a boarding school for poor and orphaned children. He was given a religious education from a young age and chose to follow a religious path, even as a child. He served as an acolyte at an Augustinian monastery. As he grew older, he went to work in a hospital while attending a Jesuit school.

In 1563, he was able to join the Carmelite Order and took the name, "John of St. Matthias." He made vows the following year, and was sent to the university in Salamanca to study theology and philosophy. He became an expert in the Bible and dared to translate the Song of Songs into Spanish, an act which was controversial since the Church forbade the translation of the Bible from Latin -a measure to protect the original meanings in the scripture.

John became a priest in 1567 and considered joining the Carthusian Order where monks lived cloistered in individual cells. He was attracted by the simple and quiet life. However, he encountered Theresa of Avila, a charismatic Carmelite nun. Theresa asked John to follow her.John was attracted by the strict routine followed by Theresa, a routine she hoped to reintroduce to her order, as well as her devotion to prayer and simplicity. Her followers went barefoot, and were therefore known as the discalced Carmelites.

On Nov. 28, 1568, Theresa founded a new monastery. The same day, John changed his name again to John of the Cross. Within a couple years, John and his fellow friars, relocated to a larger site for their monastery. He remained at this location until 1572. In 1572, John traveled to Avila at the invitation of Theresa to become her confessor and spiritual guide. He remained in Avila until 1577. While there, he had a vision of Christ and made a drawing that remains to this day called, "Christ from Above." The little drawing shows Christ on the cross, looking down on him from above. The image has been preserved for centuries.

Around 1575, a rift within the Carmelite order began to grow and create controversy between various monastic houses. There was disagreement between the Discalced Carmelites and the ordinary Carmelites, over reform.The Discalced Carmelites sought to restore the original, strict routine and regimen that the order had when it was founded. In 1432, the strict rules of the order were "mitigated" relieving the Carmelites of some of their most strict rules. Some Carmelites, such as Theresa of Avila, felt this liberalization of their rule had interfered with their order and practice. Theresa, along with John, sought to restore the original rule.

The Carmelites had been undergoing reform since 1566, under the direction of two Canonical Visitors from the Dominican Order, sent by the Vatican. The intervention of the Holy See as well as the political machinations of King Phillip II and his court, led to dramatic, even violent disagreement between the Carmelites. In late 1577, John was ordered to leave the monastery in Avila and to return to his original house. However, John's work to reform the order had already been approved by the Papal Nuncio, who was a higher authority. Based on that, John chose to ignore the lower order and stay.

On December 2, 1577, a group of Carmelites broke into John's residence and kidnapped him. He was taken by force to the order's main house in Toledo. He was brought before a court and placed on trial for disobedience. He was punished by imprisonment.A cell was made for him in the monastery that was so small he could barely lie on the floor. He was fed only bread and water, and occasional scraps of salt fish. Each week he was taken into public and lashed, then returned to his cell. His only luxuries were a prayer book and an oil lamp to read it by. To pass the time he wrote poems on paper that was smuggled to him by the friar charged with guarding his cell.

John became known as a remarkable and influential poet, especially following his death. He has been cited as an influence to many poets, mystics, and artists, even Salvador Dali.
After nine months, John managed to pry his cell door from its hinges and escape.He joined Teresa's nuns in Toledo, and spent six weeks in the hospital to recover. In 1579, he was sent to the town of Baeza to be rector of a new college and to support the Discalced Carmelites in Andalusia.

In 1580, Pope Gregory formally authorized the split between the Discalced Carmelites and the rest of the order. This ended the rift within the order. At that time, there were about 500 members in the order living in 22 houses.During the last few years of his life, John traveled and established new houses across Spain.In 1591, John became ill with a skin condition that resulted in an infection. He died on December 14, 1591, John of the Cross died.

Shortly following his burial, there was a dispute over where he should be buried. The dispute was resolved by removing his legs and arms. Over the years, parts of his body were placed on display or buried across several places.Saint John of the Cross was beatified by Pope Clement X in 1675, and Canonized by Pope Benedict XIII in 1726.

Add new comment

18 + 1 =