SAINT OF THE DAY – November 8 పునీత గాడ్ ఫ్రే | ST. GODFEY

ఫ్రాన్సులోని అమియెన్సు పీఠాధిపతి, మతసాక్షి (క్రీ||శ|| 1050 - 1115) జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక పరిచర్య వల్ల ఎంత గొప్ప ఆనందాన్ని వెలికి తీయవచ్చో పునీతుల ద్వారా తెలియవస్తుంది. ఎంత ఘోరమైన కష్టాల్లో కూడ వారు ఓర్పుతో పరలోక అనందాన్ని అనుభవించారు. క్రీస్తు అనుచరులయొక్క నిజమైన పరీక్ష అంతావారు సిలువపట్ట, కష్టాల స్వీకరణ పట్ల చూపించే వైఖరిని బట్టి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు.

ఫ్రాన్సుదేశంలోని సాయిస్సన్స్ పట్టణంలో పునీత గాడ్ ఫ్రే గారు క్రీ||శ|| 1050లో జన్మించారు. వారిది గొప్ప వంశం, కాని గాడ్ ఫ్రే గారి తల్లి మరణించడంతో తండ్రి  పూర్తిగా విరక్తుడయ్యాడు. ఇక మిగిలిన జీవితాన్ని దైవానికే అంకితంచేసుకున్నాడు పిల్లవాడిని అయిదు సం||ల ప్రాయంలో పునీత క్వెంటైను మఠాలయంలో అప్పగించి వెళ్లిపోయాడు. ఆ మఠాధిపతిగారి పేరుకూడ గాడ్ ఫ్రే. ఆయనే జ్ఞాన తండి పిల్లవాణ్ని అన్ని విద్యా బుద్ధులతో పెంచి పెద్దచేశారు.

యువకుడుగా ఎదిగిన గాడ్ ఫ్రే తన సమయాన్ని ఏమాత్రం వృధా  చేసేవాడు కాదు, ఒక కార్యక్రమ నియమావళి ప్రకారం పనులు నిర్వర్తించేవారు. రాత్రియంబవలు ప్రార్థనకు అధిక సమయం కేటాయించేవారు. వారి 25వ ఏట క్రీ||శ||  1075 పవిత్ర గురుపట్టాభిషిక్తులయ్యారు. పిమ్మట వారు మూతబడిపోయిన , మఠాలయంకు మఠాధిపతిగా పంపింపబడ్డారు. ఆ మఠాలయం కంపా మండలంలోని నోజెంటు పట్టణంలో ఉంది. ఫాదర్ గాడ్ ఫ్రేగారు అక్కడకు చేరుకుని మఠాలయ నిర్మాణాన్ని పునరుద్ధరించారు. దైవ పిలుపు కలిగిన సన్యాసులతో మఠాన్ని నింపి దైవారాధనలు పెంపుచేశారు. పవిత్రాత్మ శక్తిని పంచి పెట్టారు.

వారు తనకు ఇష్టం లేకున్నాగాని పెద్దల కొరకై క్రీ||శ|| 1103లో అమియెన్ పీఠంకు అధిపతిగా ఎన్నుకోబడ్డారు. వారు ఆ పీఠం వద్దకు వెళ్లేటప్పుడు కాళ్లకు పాదరక్షలు లేకుండా అతినిరాడంబరుడుగా వెళ్లారు. బిషప్ నిలయంలోకూడ ముఖంలో ప్రార్థనా ముద్రతో ఒక మునీశ్వరునివలె కాలం గడిపారు. తనను తాను తగ్గించుకొని గొప్ప ఓర్పుతో దైవ ప్రజలను పాలించారు. పేదలపట్ల అమిత దయను చూపి వారికి ఎంతో కొంత సాయంచేసేవారు. వారు భోజనం చేసేటప్పుడు తన బల్లచుట్టు 13 మంది నిరు పేదలకుకూడ స్థానమిచ్చి ఆహారం పెట్టేవారు. ఆ 13 మంది పేదలు క్రీస్తు మరియు 12 మంది అపోస్తులకు గుర్తుగా భావించేవారు. వారు ఎక్కువగా కుష్ఠురోగులకు మందులు అందింపబడే ఆసుపత్రులను సందర్శించి, వారిని పరామర్శించి వారి అవసరలలో కొంతమట్టుకైనా ఆదుకునే వారు, ఓదార్చేవారు.

గురువుల పరిశుద్ద విరక్తత్వ జీవితంపట్ల కఠినంగా వ్యవహరించేవారు. మత సంబంధమైన ఆదాయ వ్యయముల వ్యవహారంలో కొందరు బిషప్ గాడ్ ఫ్రే వ్యతిరేక వైఖరి వహించారు. ఈ విషయంలో వారి పై హత్యాయత్నంగూడ జరిగి కాని వారు అట్టి అపాయం నుండి తప్పించుకున్నారు. ఒకసారి కొన్ని ముఖ్య విషయాలు చక్కబెట్టేందుకు గాను గాడ్ ఫ్రేగారు రీమునగంరకు పోతూ మన మధ్యలో జబ్బున పడ్డారు. వైద్యం జరిపించుకుంటూనే తమ అంతిమసాంగ్యాలు  గైకొని క్రీ||శ|| 1115 నవంబరు 8న సోయిస్సను పట్టణంలోని పునీత క్రిస్పిను మరాలయంలో తమ అంతిమ శ్వాసను విడిచారు.

Saint Godfrey was born about 1066 at Molincourt in France of a distinguished Christian family. He arrived late in the lives of his parents, who had begged the prayers of the holy abbot of Mount Saint Quentin, desiring to have a child they could consecrate to God. Their prayers and those of the religious of the monastery of Mount Saint Quentin were answered in the same year. The child was baptized by the Abbot and later confided to him to be educated. Eventually Godfrey's father entered a monastery of Our Lady which he had enriched by his alms; and his mother spent her declining years in various good works.

Godfrey was given the charge of taking care of the sick, and exercised it with such great charity that he was also named hospitaller, to receive the poor at the gate. For assistance in that second duty he had his older brother Odon, who after many years in the military career had come to join him in the religious life. His brother would later die a holy death in the same abbey of Mount Saint Quentin.

When Saint Godfrey was 25 years old his abbot told him to prepare for the priesthood. He received the Sacrament of Holy Orders from the bishop of Noyon, in which diocese the abbey of Mount Saint Quentin is situated. Not long afterwards, the abbey of Our Lady of Nogent, whose abbot was incapacitated by illness, voted to obtain Godfrey in that office, and the abbot of Mount Saint Quentin consented to the sacrifice of his dear spiritual son for that purpose. The pleas of the disciple based on his youth and inexperience were not heeded, and in 1095 he became Abbot of Nogent, where the buildings were crumbling and only six monks and two young novices remained. He renovated the edifices and built a hostelry for pilgrims and the sick poor; and in this hostelry he himself continued to labor on their behalf. Soon the monastery filled up with vocations, drawing even two illustrious abbots from elsewhere, who desired to serve under this master.

When a severe drought was devastating the fields and flocks of the region, the bishop of Soissons, Hugh de Pierrefonds, went to Godfrey to ask his counsel; the holy abbot prescribed a fast in the manner of Ninevah — even the animals were to participate. On the first day of the fast, when the abbot rose to preach in the vast Church of Saint Steven, before the assembled people, the sky suddenly darkened, and so heavy a rain fell that the people were not a little inconvenienced on returning home.

When the aged bishop of Amiens died soon afterwards, its residents chose Godfrey to be their bishop, and went to a legate of the Holy See to ask him to intercede with the abbot to obtain his consent. When this decision was related to Godfrey he would have fled, but the order of the legate prevented his flight. Moreover, he had already had a vision of Saint Firmin, first Bishop of Amiens and martyr, advising him of this forthcoming new responsibility. He therefore submitted to the clear designs of Providence. After Saint Godfrey obtained a beautiful new reliquary for the relics of Amiens' first bishop, the confidence of the people in their patron Saint, Saint Firmin, redoubled. A prayer to him by Saint Godfrey, asking for sunshine on the day of the translation of the relics, was the occasion; a fog so heavy one could scarcely see, lifted, and the sun at once shone brilliantly in the sanctuary.

As bishop he did not cease to take care of the poor and the sick. When some lepers came to him he commanded his cook to prepare food for them; four hours later nothing had yet been done, and he himself went to the kitchen and found a large, prepared salmon which he took to the famished lepers. The cook remonstrated with him, and the Saint told him that it was injustice to allow the poor to die of hunger while unworthy bishops enjoyed food that was too succulent.

When troubles occasioned by the contemporary quarrel over investitures devastated the city of Amiens, the holy bishop thought it well to resign his office and retire to the Grand Chartreuse, and did so. The archbishop of Rheims, however, could not approve such an action, and reproached the residents of Amiens when they brought up the question of a successor. The affair was referred to a Council to be held at Soissons in January of 1115. A letter was sent by the Council to the religious of Saint Bruno, begging them not to retain the bishop of Amiens, but to send him back to his see; and Godfrey with tears resigned himself to obeying the orders of the king and the Council. His declining years were not exempt from sufferings; the city of Amiens was decimated by a fire which spared only the church of Saint Firmin, the episcopal palace and a few houses of the poor. The people had not listened to the exhortations of their bishop when their prevarications enkindled the wrath of God. He died on November 8, 1115, in perfect serenity, having given his farewell blessing to the religious of the monastery of Soissons, where he had been taken, after falling ill during a journey there. His tomb was illustrated by many miracles.

Add new comment

4 + 8 =