SAINT OF THE DAY – December 22 పునీత ఫ్రాన్సెస్కా కబీనియమ్మ | St. Frances Cabrini

(మదర్, క్రీ॥శ॥ 1850 - 1917)  పునీత ఫ్రాన్సెస్ జేవియర్ కబ్రినియమ్మ ఇటలీదేశంలో లొంబార్డి పట్టణ ప్రాంతంలో పెద్ద వ్యవసాయ రైతు కుటుంబంలో 13వ సంతానంగా క్రీ||శ|| 1850లో ఉద్భవించారు. భక్తిలో విద్యలో అభివృద్ధి చెందారు. అర్జునపట్టణంలోని ఏసు తిరుహృదయ కళాశాలలో తమ డిగ్రీ విద్యను పూర్తిచేశారు. ఆ తర్వాత నాలుగు సం||లు లొంబార్డి పట్టణంలో రోగులను పరామర్శిస్తూ 'నర్శింగ్' వైద్య విద్యలో శిక్షణ పొందారు. అప్పటికి వారి వయస్సు 24 సం||లు ఆ యమ్మ విరక్తత్వ విశ్వాస జీవితం, సేవా తత్పరతకు అక్కడ విచారణ గురువు ఫాదర్ గాడంగొగారు సంతృప్తి చెంది వారిని ఒక అనాధాశ్ర మానికి నిర్వాహకురాలినిగా ఏర్పరచారు. ఎంతో శ్రద్ధతో ఆయమ్మ దిక్కులేని వారిని ఆదరించడం చూసిన ఆ పీఠపు బిషప్పుగారు వారి సేవలు మరింత విస్తుృతపరచి, పలవంతమయ్యేందుకు ఒక సభను స్థాపించాల్సిందిగా కోరారు.

ఆ ప్రకారంగా పునీత ఫ్రాన్సిస్కో కబ్రినియమ్మగారు ఏసు పవిత్ర హృదయ మత ప్రచారకసభను నెలకొల్పారు. అద్భుతమైన వారి నిర్వహణ మరియు పరిపాలనా సమర్ధతతో అన్ని విధాలా అర్హతలున్న బాలికలను తమ సభలో కన్య స్త్రీ శిక్షణ కోసం చేర్చుకున్నారు. నేర్పు నెరవేర్పు గుణసంపదగల కన్య స్త్రీ . అనాధ విద్యా మందిరాలు ఏర్పరచి లొంబార్డి నగరమంతట పేదసాదలకు విద్యా భిక్ష పెట్టారు. మదర్ కబ్రినియమ్మగారు చికాగో నగరంలో తమకు చెందిన ఒక మఠాలయంలో ఏకాంతంగా ప్రార్థనచేస్తూ తమ ఆత్మను ప్రభువు హస్తాల్లో పెట్టారు. క్రీ||శ|| 1917 డిసెంబరు 22వ తేదీన దేహాంతులయ్యారు. అప్పటికి వారి ప్రాయం 67సం||లు. అటుపిమ్మట 27 ఏండ్లకే ఆయమ్మకు 12వ భక్తినాథ పోపుగారి ద్వారా శ్రీ సభ పునీతపట్టంకట్టింది. ఇట్టి సంభావన పొందిన అమెరికా పౌర సత్వంగల మొదట పునీతురాలే వీరు.

St.Frances Xavier Cabrini was born as Maria Francesca Cabrini on July 15, 1850 in Sant' Angelo Lodigiano, Lombardy, Italy. She was born two months premature and the youngest of thirteen children. Unfortunately, only three of her siblings survived past adolescence and Frances would live most of her life in a fragile and delicate state of health. Frances became dedicated to living a life for religious work from a young age and received a convent education at a school ran by the Daughters of the Sacred Heart. She graduated with high honors and a teaching certificate.

When Frances was 18, she applied for admission to the religious congregation of the Daughters of the Sacred Heart, but was turned down because of her poor health. Instead, a priest asked her to teach at the House of Providence Orphanage in Cadagono, Italy. She taught at the girls' school for six years and drew a community of women in to live the religious way of life. In 1877, she became Mother Cabrini after she finally made her vows and took the religious habit, also adding Xavier to her name in honor of St. Francis Xavier.

When the House of Providence Orphanage closed, her bishop asked her, along with six other women from her orphanage in Cadagono, to found the Missionary Sisters of the Sacred Heart to care for the poor children in both schools and hospitals. Frances composed the Rule and Constitution for the religious institute. In its first five years, the institute established seven homes and a free school and nursery. Frances wanted to continue her mission in China, but Pope Leo XIII urged her to go to the United States, a nation that was becoming flooded with Italian immigrants who needed her help. "Not to the East, but the West," was his advice to her. On March 31, 1889, Frances arrived in New York City along with six other sisters ready to begin her new journey. However, right from the beginning she encountered many disappointments and hardships. The house originally attended for her new orphanage was no longer available, but Frances did not gve up, even though the archbishop insisted she return to Italy.

After she refused, Archbishop Michael Corrigan found them housing with the convent of the Sisters of Charity. Frances then received permission to found an orphanage in what is now West Park, New York and now known as Saint Cabrini Home. Filled with a deep trust in God and endowed with a wonderful administrative ability, Frances founded 67 institutions, including orphanages, schools, and hospitals, within 35 years dedicated to caring for the poor, uneducated, sick, abandoned, and especially for the Italian immigrants. Her institutions were spread out in places all over the United States, including New York, Colorado, and Illinois. Frances was known for being as resourceful as she was prayerful. She was always able to find people to donate their money, time, and support for her institutions. In 1909, Frances became a naturalized citizen of the United States.

Eight years later, on December 22, 1917, Frances passed at the age of 67, due to complications from dysentery at the Columbus Hospital, one of her own hospitals, in Chicago, Illinois. Frances' body was originally placed at the Saint Cabrini Home, but was exhumed in 1931 as part of her canonization process. Her head is preserved in Rome at the chapel of the congregation's international motherhouse. One of her arms is at the national shrine in Chicago, and the rest of her body rests at a shrine in New York. Frances has two miracles attributed to her. She restored sight to a child who was believed to have been blinded by excess silver nitrate, and she healed a terminally ill member of her congregation.

Add new comment

4 + 9 =