మరియమాత పూజిత మాసం 26వ రోజు దేవమాత మోక్షమున ప్రవేశించుట

1. మోక్షము ప్రవేశించినప్పుడు దేపమాతకు కల్గిన సంతోషము
2. దేవమాతకు మోక్షములో కలిగిన మహిమ
3. దేవమాత మోక్షములో మన ఆదరువుగానున్నది

Add new comment

9 + 4 =