మట్టిలో మాణిక్యం - శ్రీ బరిగెల మోహన్

శ్రీ బరిగెల మోహన్ గారు విశ్రాంత పోలీస్ గా ఉంటూ కథోలిక సమాజానికి ఎంతో సేవ చేసారు. ఆయన గురించి కొంత తెలుసుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నం ఈ పరిచయ కార్యక్రమం

Add new comment

1 + 1 =