పునీత ఎలిజాబెత్తు అన్నా బెలీసేటను

అమెరికా దేశ మొదటి పునీతురాలు.

వితంతువు మతసాక్షి 

జపమాలను ప్రేమించారు

చారిటీ సిస్టర్స్ సభను స్థాపించారు 

1975 లో పునీత పట్టా పొందారు.

Add new comment

1 + 2 =