జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

విశాఖ అగ్రపీఠాధిపతులు,  మహా పూజ్య. మల్లవరపు ప్రకాష్  తండ్రి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. 

Add new comment

3 + 1 =