గురుత్వ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు

వరంగల్ పీఠాధిపతులు, అమృతవాణి మరియు రేడియో వెరితాస్ ఆసియ తెలుగు అధ్యక్షులు మహా పూజ్య. ఉడుమల బాల తండ్రి గారికి 43 వ గురుత్వ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు 

Add new comment

3 + 14 =