అమృత వాక్కు( Lent) By Sr.Jesintha rani

Lent అంటే ఏంటి ??

-నూతన ఆత్మ- కొత్త జీవితము-ఫలించే కాలము

Add new comment

4 + 1 =