అమృత వాక్కు( Lent) By Sr.Jesintha rani

Lent అంటే ఏంటి ??

-నూతన ఆత్మ- కొత్త జీవితము-ఫలించే కాలము

Add new comment

7 + 9 =