ప్రపంచ ఓజోన్ దినోత్సవం 35 Years of International Day for the Preservation of the Ozone Layer

Protect the Protector

ఇంటిపై కప్పు దెబ్బతింటే, ఇంటికి నష్టం.

ఓజోన్ పొర దెబ్బతింటే, ఈ పుడమికే నష్టం.

కాలుష్యాన్ని నివారించండి, ఓజోన్‌ను పరిరక్షించండి.

September 16 is celebrated as World Ozone Day across the world to aware people about the depletion of the Ozone Layer and its impact on life.

Add new comment

1 + 0 =