భారత దేశ అత్యున్నత ధర్మాసనం - న్యాయమైన తుది తీర్పు కొరకు విన్నప ప్రార్ధన

11 అక్టోబర్ 2022 న భారత అత్యున్నత ధర్మాసనం క్రైస్తవులకు అనుకూలంగా తీర్పు ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ దేవునికి విన్నవించే ప్రార్ధన 

Add new comment

1 + 2 =