వెలుగు దేవ రహస్యములు | Luminous Mysteries

జపమాల

వెలుగు దేవ రహస్యములు(గురువారములందు చెప్పవలెను)

మితిలేని సకల మేలుల స్వభావము కలిగిన ఏక సర్వేశ్వరా! దేవర వారి సన్నిధిలో జపము చేయుటకు నేను పాత్రుడను గాక యుండినను మీ మితిలేని కృపను నమ్ముకొని మీకు మహిమగాను, దేవమాతకు స్త్రోత్రము గాను ఏబది మూడు పూసల జపము చేయుటకు మహా ఆశగా నున్నాను. ఈ జపము భక్తి తో చేసి పరాకు లేక ముగింప మీ సహయము నియ్యనవధరించండి.

సకల పుణ్యమూలకు విశ్వాసమనేడి పుణ్యము ఆస్థి భారమై యుండుట వలన ముందు ముందుగా విశ్వాస సంగ్రహము వేడుకొనుదుము గాక.
(1- పరలోక, 3- మంగళవార్త, 1-త్రిత్వ )

1) యోర్దాను నదిలో యేసు బాప్తిస్మము పొందుటను గురుంచి ధ్యానించుదము గాక
2) కానా పల్లెలో మొదలైన యేసుని మహిమలు గురుంచి ధ్యానించుదము గాక
3) ప్రభువు దైవ రాజ్యమును ప్రకటించుటను గురుంచి ధ్యానించుదము గాక
4) ప్రభువు దివ్యరూపమును పొందుటను గురుంచి ధ్యానించుదము గాక
5) ప్రభు దివ్యసత్ప్రసాదమును ష్ఠాపించుటను గురుంచి ధ్యానించుదము గాక

ప్రతి దేవరహస్యము పిమ్మట ఈ దిగువ విన్నపమును చెప్పవలెను

ఓ మా యేసువా ! మా పాపములను మన్నించండి. నిత్య నరకాగ్ని నుండి మమ్ము కాపాడండి. అందరి ఆత్మలను, ముఖ్యముగ నరక ఆపాయ స్థితిలో ఉన్న ఆత్మలను, మోక్షమునకు చేర్చండి.

అతిదుతయగు పునీత మిఖయేలా ! దేవదూతయగు పునీత గాబ్రియేలా ! అపొస్తలులైన పునీత రాయప్ప, ఆర్లప్పా, యాగప్ప అనెడు వారలారా, మే మెంత పాపాత్ములముగ నుండినను, మేము వేడుకొను ఈ ఏబది మూడు పూసల జపమును దేవమాత పాదములందు మీ ష్తోత్రములతో నొకటిగా జేర్చి కానుకగా సమర్పించుడని మిమ్ము జూచి ప్రార్థించుచున్నాము. ఆమెన్
 

Add new comment

11 + 4 =