క్రీస్తు శరీరరక్తముల మహోత్సవము /The Most Holy Body and Blood of Christ - Solemnity

లోక రక్షణార్థం తన రక్తాన్ని చిందించి, మరణాన్ని జయించిన క్రీస్తు మనకు రక్షణ ప్రసాదించారు. దివ్య సత్ప్రసాద రూపంలో దర్శన మిస్తున్నారు.

Add new comment

2 + 16 =